Vyzkoušet zdarma 226 256 081 E-shop
 • Home
 • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

poskytování služeb společnosti TAKTIK International s.r.o.

prostřednictvím internetových stránek „vpohode.cz“

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Definice a výklad pojmů

1.1.1 Brožura – studijní materiál obsahující sadu otázek ke Kurzu dle Smlouvy, poskytovaný Uživateli bezplatně Poskytovatelem na základě uzavření Smlouvy;

1.1.2 Kurzy – služba spočívající v poskytování audiovizuálního a dalšího datového obsahu (výukových materiálů) Poskytovatelem prostřednictvím Webu ve formě on-line kurzů, jejichž sledování je Poskytovatelem umožněno Uživateli;

1.1.3 Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

1.1.4. Obchodní podmínky – tyto Obchodní podmínky poskytování služeb společnosti TAKTIK International s.r.o. prostřednictvím internetových stránek „vpohode.cz“, jejichž aktuální znění je dostupné na Webu;

1.1.5 Objednávka – návrh Uživatele na uzavření Smlouvy, který vznikne vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři a úspěšným odesláním Objednávky prostřednictvím Webu;

1.1.6 Podmínky – podmínky užívání Webu a obsahu dostupného prostřednictvím Webu, dostupné na Webu;

1.1.7 Poskytovatel – společnost TAKTIK International s.r.o., IČ 36843954, se sídlem 04011 Košice, Krompašská 510/96, Slovenská republika, podnikající v České republice prostřednictvím TAKTIK International s.r.o., organizační složka, IČ 28495802, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle A, vložce 63932; adresa pro doručování: Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, elektronická adresa info@vpohode.cz.

1.1.8 Smlouva - smlouva o poskytnutí výukových materiálů v podobě audiovizuálního a dalšího datového obsahu (Kurzu) uzavřená mezi Uživatelem a Poskytovatelem v elektronické podobě prostřednictvím Webu; 

1.1.9 Uživatel - fyzická osoba (člověk), fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která provedla registraci na Webu;

1.1.10 Uživatel - podnikatel - osoba naplňující podmínky uvedené v ust. § 420 a 421 Občanského zákoníku;

1.1.11 Uživatel - spotřebitel - fyzická osoba (člověk), která nejedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 Občanského zákoníku);

1.1.12 Uživatelský účet – datový prostor v rámci Webu, umožňující Uživateli vložení identifikačních údajů a jejich správu, a identifikující Uživatele při vytváření Objednávek a při další komunikaci s Poskytovatelem.

1.1.13 Web – internetové stránky Poskytovatele dostupné pod doménou „vpohode.cz“, obsahující nabídku Kurzů a rozhraní umožňující provedení registrace a odeslání Objednávky;

1.2 Platnost Obchodních podmínek

1.2.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Poskytovatelem a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy.

1.2.2 Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Uživatelem a Poskytovatelem vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.2.3. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. Postup při provádění změn Obchodních podmínek se řídí čl. 7.5. Práva a povinnosti ze Smluv již uzavřených před účinností změny Obchodních podmínek se však řídí zněním účinným vůči Uživateli před nabytím účinností této změny. Případné pozdější změny Obchodních podmínek nemají na již uzavřené Smlouvy vliv.

1.3 Možnost archivace Obchodních podmínek

1.3.1 Obchodní podmínky jsou přístupné na Webu.

1.3.2 Obchodní podmínky si může Uživatel vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče.

1.3.3 Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Poskytovatelem v elektronické podobě a nejsou veřejně přístupné.

1.3.4 Uživatel může archivovat údaje o svých Objednávkách zejména formou archivace potvrzení o přijetí Objednávky, které jsou mu zasílány na emailovou adresu, kterou zadal v Objednávce.

1.4 Uživatelský účet, registrace Uživatele

1.4.1 Podmínkou odeslání Objednávky je vytvoření Uživatelského účtu Uživatele. Uživatel je povinen při vyplňování Objednávky zadat do formuláře některé tzv. povinné údaje, bez kterých nelze Uživatelský účet a Objednávku vytvořit.

1.4.2 Uživatel není oprávněn umožnit užívání Uživatelského účtu třetí osobě;  porušení tohoto zákazu je důvodem pro zrušení Uživatelského účtu Poskytovatelem. Tím není dotčeno právo Uživatele – právnické osoby zpřístupnit Uživatelský účet svým pověřeným osobám (členům statutárního orgánu nebo odpovědným zaměstnancům).

1.4.3 Uživatel je povinen zabezpečit přístup k Uživatelskému účtu uživatelským jménem a heslem. Uživatel odpovídá sám za výběr vhodného hesla a je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Uživatel dále bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za porušení této povinnosti ze strany Uživatele ani za případné škody, které vzniknou v důsledku prozrazení nebo zneužití hesla třetí osobou.

1.4.4 Uživatel má přístup ke svým údajům v rámci Uživatelského účtu a může je měnit, popř. doplnit.

1.4.5 Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

1.5 Podmínky

1.5.1 Podmínky jsou samostatným dokumentem, upravujícím pravidla užití Webu a jeho obsahu, přičemž jsou závazné pro všechny Uživatele. Aktuální znění Podmínek je dostupné na Webu.

1.5.2 Uživatel je povinen seznámit se se zněním Podmínek před odesláním Objednávky, přičemž bere na vědomí, že uvedeným zněním se řídí veškeré jeho nakládání s obsahem Webu do okamžiku provedení jejich změny způsobem uvedeným v Podmínkách.

2. NABÍDKA SLUŽEB, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1 Nabídka Kurzů

2.1.1 Nabídka Kurzů včetně cen je uvedena na Webu; ceny Kurzů jsou uváděny včetně DPH.

2.2 Objednávka Kurzu

2.2.1 Uživatel, případně osoba která neprovedla registraci, ale má zájem stát se Uživatelem, má možnost vyhledat Kurz na Webu a provést jeho výběr vložením do nákupního košíku.

2.2.2 Uživateli, který na Webu zvolil příslušný Kurz a vložil jej do nákupního košíku, je v rámci nákupního košíku zpřístupněn objednávkový formulář. Zájemcům, kteří zatím neprovedli registraci, nebo Uživatelům kteří v okamžiku výběru Kurzu nejsou přihlášeni ke svému Uživatelskému účtu, je zobrazen objednávkový formulář vyžadující vyplnění všech údajů nezbytných pro vytvoření Uživatelského účtu (jméno, příjmení / název právnické osoby, telefon, e-mail, dodací adresa, fakturační údaje). Uživatelům, kteří jsou v okamžiku výběru Kurzu přihlášeni ke svému Uživatelskému účtu, je zobrazen objednávkový formulář s předvyplněnými údaji evidovanými Poskytovatelem v rámci Uživatelského účtu.

2.2.3 Před odesláním Objednávky se Uživateli zobrazí všechny shora uvedené údaje, specifikace zvoleného Kurzu včetně Brožury, je-li k danému Kurzu k dispozici, s adresou doručení, cena Kurzu a případné další daně a poplatky, mají-li být Uživatelem uhrazeny. Před odesláním Objednávky má Uživatel možnost veškeré údaje překontrolovat a změnit, případně Objednávku neodeslat.

2.2.4 Na základě vyplnění požadovaných údajů a odeslání objednávkového formuláře kliknutím na příslušné pole je vytvořena Objednávka. Odeslání Objednávky se považuje za návrh Uživatele na uzavření Smlouvy.

2.3 Registrace, vytvoření Uživatelského účtu

2.3.1 Zájemci, který dosud není Uživatelem, je úplným vyplněním objednávkového formuláře vytvořen Uživatelský účet. Potvrzení o vytvoření Uživatelského profilu Poskytovatel zašle Uživateli v rámci potvrzení Objednávky. Bez vytvoření Uživatelského profilu není možné odeslání Objednávky a uzavření Smlouvy.

2.3.2 Zájemce je oprávněn vytvořit Uživatelský účet rovněž samostatně, bez současného vytvoření Objednávky. Objednávky lze následně vytvářet na základě přihlášení k existujícímu Uživatelskému účtu.

2.3.3 Uživatelský profil je Poskytovateli přístupný na Webu na základě zadání uživatelského jména a hesla. Uživatel je oprávněn tyto přístupové údaje měnit v rámci administrace Uživatelského účtu.

2.3.4 Vytvořením Uživatelského účtu Uživatel přistupuje na aktuálně účinné znění Obchodních podmínek. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, řídí se všechny Smlouvy uvedeným zněním Obchodních podmínek, až do okamžiku provedení jejich změny Poskytovatelem, způsobem dle čl. 7.5.

2.4 Potvrzení o přijetí Objednávky, uzavření Smlouvy

2.4.1 Automatizovaný systém Poskytovatele neprodleně po doručení Objednávky potvrdí její doručení prostřednictvím emailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu Uživatele. V potvrzení Objednávky jsou obsaženy mj. všechny údaje týkající se Uživatele a Kurzu.

2.4.2 Přijetím potvrzení Objednávky Uživatelem je uzavřena Smlouva. Předmětem Smlouvy je závazek Uživatele uhradit Poskytovateli cenu Kurzu, a závazek Poskytovatele zpřístupnit Uživateli Kurz prostřednictvím Webu a případně zaslat Uživateli Brožuru, je-li k danému Kurzu k dispozici.

2.4.3 V případě, že se Objednávka týká Kurzu, který již i přes údaje uvedené na Webu není k dispozici, potvrzení Objednávky není Uživateli odesláno a k uzavření Smlouvy nedojde.

2.4.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu s Uživatelem, který dříve podstatným způsobem porušil své závazky dle Smlouvy a dle Podmínek, zejména který zpřístupnil svůj Uživatelský účet třetím osobám nebo který porušil autorská práva Poskytovatele ke Kurzům (zejména bez souhlasu Poskytovatele pořizoval rozmnoženiny audiovizuálního obsahu Kurzu a šířil tento audiovizuální obsah třetím osobám).

2.4.5 Poskytovatel tímto ve smyslu § 1740 Občanského zákoníku předem vylučuje možnost přijetí nabídky (návrhu na uzavření Smlouvy) s dodatkem nebo výhradou. Toto ujednání je oboustranné, Smlouva vždy vzniká na základě bezvýhradného přijetí návrhu druhé strany.

2.4.6 Uživatel nese samostatně náklady na použití komunikačních prostředků za účelem uzavření Smlouvy, přičemž tyto náklady se neliší od běžné sazby. Uživatel bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaného Uživatelem ke komunikaci s Poskytovatelem, popř. k uzavření Smlouvy.

2.5 Aplikace Obchodních podmínek, užití českého práva a jazyk Smlouvy

2.5.1 Smlouva se řídí Občanským zákoníkem. Je-li Uživatel spotřebitelem dle ust. § 419 Občanského zákoníku, řídí se Smlouva rovněž obecnou úpravou spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl. Občanského zákoníku).

2.5.2 Je-li Uživatel podnikatelem dle ust. § 420 – 421 Občanského zákoníku, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 a násl. Občanského zákoníku) se na vztah ze Smlouvy neužijí.

2.5.3 Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že se určitý článek nebo skupina článků Obchodních podmínek použije pouze pro Uživatele – spotřebitele nebo naopak pro Uživatele – podnikatele, užijí se tyto Obchodní podmínky na všechny Smlouvy bez ohledu na to, zda je Uživatelem spotřebitel nebo podnikatel.

2.5.4 Pro vztahy ze Smlouvy se užije české právo. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3 PLNĚNÍ SMLOUVY, PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Platební podmínky

3.1.1 S ohledem na skutečnost, že Kurz je tvořen audiovizuálním a jiným datovým obsahem poskytovaným a konzumovaným prostřednictvím internetového prohlížeče, vyžaduje Poskytovatel vždy platbu předem. Do okamžiku přijetí platby není Poskytovatel povinen poskytnout Uživateli přístup ke Kurzu.

3.1.2 Uživatel je oprávněn zvolit během vyplňování Objednávky způsob úhrady nabízený Poskytovatelem. Jednotlivé způsoby platby jsou uvedeny v rámci procesu vytváření Objednávky.

3.1.3 Okamžik uhrazení ceny Kurzu vyplývá z konkrétní platební metody zvolené Uživatelem. V případě použití off-line platební metody (zejm. bankovní převod) je cena Kurzu považována za uhrazenou jejím připsáním na bankovní účet Poskytovatele. V případě použití on-line platební metody (zejm. platební brána) je cena považována za uhrazenou přijetím pozitivní informace o provedení úhrady ze strany poskytovatele platební metody.

3.2 Poskytnutí Kurzu

3.2.1 Na základě provedení úhrady ceny Kurzu zpřístupní Poskytovatel Uživateli Kurz. Použije-li Uživatel k úhradě ceny Kurzu on-line platební metodu, je mu Kurz zpřístupněn na Webu neprodleně, zůstane-li po provedení platby přihlášen k uživatelskému účtu. V případě použití off-line platební metody informuje Poskytovatel Uživatele e-mailem o přijetí platby a o zpřístupnění Kurzu. Využití Kurzu Uživatelem je podmíněno jeho přihlášením k Uživatelskému účtu.

3.2.2 Při nakládání s obsahem Kurzu je Uživatel povinen dodržovat pravidla stanovená Podmínkami.

3.2.3 Počet shlédnutí Kurzu dle Smlouvy Uživatelem není omezen. Kurz je Uživateli zpřístupněn na dobu určitou, uvedenou na Webu u příslušného Kurzu.

3.2.4 Podmínkou plnohodnotného využití Kurzu je dodržení minimálních systémových požadavků Uživatelem, uvedených na Webu, včetně využití odpovídajícího internetového připojení o minimální rychlosti přenosu dat, uvedené v rámci minimálních systémových požadavků. Poskytovatel neodpovídá za následky nedodržení těchto systémových požadavků uživatelem.

3.3 Dodání Brožury

3.3.1 Je-li předmětem Smlouvy Kurz, k němuž Poskytovatel nabízí rovněž Boržuru obsahující otázky k danému Kurzu vzniká Uživateli provedením úhrady ceny Kurzu rovněž právo na zaslání této Brožury. Brožura je poskytována ve formě tištěné publikace.

3.3.2 Brožura je Uživateli poskytnuta zdarma včetně doručení na kterékoli místo v České republice prostřednictvím smluvního dopravce Poskytovatele. Poskytovatel negarantuje termín doručení Brožury, když tento závisí na kapacitních možnostech smluvního přepravce.

3.3.3 Uživatel je za účelem dodání Brožury povinen uvést v rámci Registrace skutečnou doručovací adresu, a udržovat aktuální doručovací adresu ve svém Uživatelském účtu. Poskytovatel neodpovídá za nemožnost doručení Brožury Uživateli v případě, kdy adresa Uživatele není skutečná, nebo se Uživatel na zadané doručovací adrese nezdržuje.

3.3.4 Vlastnické právo ke Knize přechází na Uživatele úhradou ceny Kurzu. Nebezpečí škody na věci na Uživatele přechází předáním Brožury Poskytovatelem dopravci za účelem její přepravy na adresu Uživatele.

3.3.5 Uživatel je dále povinen ještě před převzetím zásilky od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě (zejména zda není roztržený, navlhlý nebo jinak poškozený balík nebo obal, pokud je to zjistitelné). V případě poškození zásilky je Uživatel povinen zkontrolovat stav doručené Brožury uvnitř obalu a o případném poškození během přepravy je povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce.

3.3.6 Bez ohledu na to, zda zásilka jeví známky poškození či nikoliv, je Uživatel vždy povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky prohlédnout Brožuru a případné vady u Poskytovatele reklamovat neprodleně po jejich zjištění.

3.3.7 Uživatel je povinen informovat Poskytovatele o poškození Brožury způsobeném při přepravě i v případě, že Brožuru z tohoto důvodu od dopravce nepřevezme. V případě, že Uživatel nesepíše reklamační protokol nebo obdobný záznam o poškození zásilky s dopravcem, nemůže Poskytovatel brát na poškození zřetel (viz čl. 3.3.4).

4 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, REKLAMACE

4.1 Nemožnost odstoupení od Smlouvy Uživatelem - spotřebitelem

4.1.1 Uživatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že Smlouva je spotřebitelskou smlouvou uzavřenou distančním způsobem ve smyslu § 1820 a násl. Občanského zákoníku. Jejím předmětem je dodání digitálního obsahu Uživateli v podobě audiovizuálního nebo jiného datového obsahu zpřístupněného Uživateli prostřednictvím internetu.

4.1.2 S ohledem na skutečnost, že Kurz je jakožto digitální obsah Uživateli ve smyslu čl. 3.1 zpřístupněn na základě uzavření Smlouvy a přijetí platby ceny Kurzu, a je tedy Uživateli s jeho souhlasem poskytnut před uplynutím obecné 14-ti denní lhůty k odstoupení od smlouvy stanovené § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, nemůže Uživatel – spotřebitel odstoupit od Smlouvy ve smyslu § 1837 písm. l) Občanského zákoníku.

4.1.3 Uzavřením Smlouvy a provedením úhrady ceny Kurzu uděluje Uživatel souhlas s poskytnutím Kurzu před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce.

4.1.4 S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Brožury je plněním vázaným na objednání a využití Kurzu a Brožura není předmětem samostatné kupní smlouvy, nelze samostatně odstoupit od dodání Brožury.

4.2 Reklamace a odpovědnost za vady

4.2.1 Poskytovatel odpovídá Uživateli za to, že objednané plnění bude poskytnuto bez vad. Za vadu plnění je považováno:

 • nedostupnost Kurzu, z důvodů spočívajících na straně Poskytovatele, byly-li splněny všechny podmínky na straně Uživatele dle čl. 2 a 3 a nejsou-li dány důvody vyloučení odpovědnosti Poskytovatele dle těchto Obchodních podmínek nebo dle Podmínek;
 • nepřetržitá nedostupnost Webu po dobu delší než 3 dny;
 • zaslání Brožury vztahující se k odlišnému Kurzu, než jaký je předmětem Smlouvy;
 • nezaslání Brožury nebo poškození Brožury z důvodů spočívajících na straně Poskytovatele.

4.2.2 Za vadu a důvod reklamace není považováno zejména:

 • nemožnost využití Kurzu z důvodu nesplnění systémových požadavků nebo nedostatečného či přerušeného internetového připojení užívaného Uživatelem;
 • opotřebení Brožury v důsledku běžného užívání nebo její poškození jednáním Uživatele nebo jiných osob odlišných od Poskytovatele;
 • nemožnost využití Kurzu v důsledku ztráty přístupových údajů Uživatele k Uživatelskému účtu nebo jejich poskytnutí třetí osobě;
 • nemožnost doručení Brožury z důvodu uvedení nesprávné doručovací adresy nebo neprovedení její aktualizace ve smyslu čl. 3.3.3;
 • nesprávný výběr Kurzu ze strany Uživatele ve vztahu k jeho studijním potřebám.

4.2.3 Zjistí-li Uživatel vadu dle čl. 4.2.1, je povinen ji Poskytovateli oznámit neprodleně poté, co se o ní dozví. Oznámení vad souvisejících s poškozením Brožury zjištěných při doručení se řídí čl. 3.3.5 až 3.3.7 těchto Obchodních podmínek. Ostatní vady oznámí Uživatel Poskytovateli e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@vpohode.cz. Poskytovatel uvádí kompletní kontaktní údaje pro případ reklamací a řešení potíží se službami Poskytovatele v příslušné sekci Webu.

4.2.4 Nároky Uživatele z vad se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 Občanského zákoníku). Jsou-li na základě reklamace Uživatele zjištěny vady plnění, za které Poskytovatel odpovídá, má Uživatel následující nároky z vad, závisející na charakteru vytčené vady:

 • odstranění vady formou zpřístupnění Kurzu, obnovení dostupnosti Webu, zaslání správné nebo nepoškozené Brožury;
 • v případě nemožnosti odstranění vady přiměřenou slevu z ceny Kurzu, která může být poskytnuta formou slevy z ceny jiného Kurzu, nebo odstoupení od Smlouvy.

4.2.5 Nárok z vad dle čl. 4.2.4 písm. b) může být uplatněn pouze v případě nemožnosti vyřešení vady způsobem dle čl. 4.2.4 písm. a) v přiměřené lhůtě.

5 AUTORSKÁ PRÁVA A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

5.1 Autorská práva

5.1.1 Uživatel bere na vědomí, že obsah Kurzu i Brožury jsou chráněny autorským právem, přičemž výhradním vykonavatelem majetkových autorských práv je Poskytovatel. Při nakládání s audiovizuálním obsahem je Uživatel povinen dodržovat pravidla stanovená Podmínkami, chránící autorská práva Poskytovatele.

5.1.2 Brožuru je Uživatel oprávněn užívat výlučně pro svou osobní potřebu související s Kurzem. Poskytnutou Brožuru není Uživatel oprávněn jakýmikoli způsoby rozmnožovat, pořizovat z ní tištěné nebo elektronické kopie s výjimkou případů, kdy to umožňuje zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (pořízení rozmnoženin Brožury pro svou osobní potřebu ve smyslu § 30 a § 30a autorského zákona). Uživatel není oprávněn Brožuru nebo její rozmnoženiny zpřístupňovat třetím osobám.

5.1.3 Zjistí-li Poskytovatel, že Uživatel porušuje podmínky užívání Kurzu dle Podmínek nebo Brožury dle tohoto čl. 5.1, je oprávněn zrušit registraci Uživatele a bez náhrady mu znepřístupnit všechny Kurzy, které mu byly na základě uzavření Smluv zpřístupněny.

5.2 Odpovědnost za škodu

5.2.1 Odpovědnost Poskytovatele za škodu způsobenou Uživateli - spotřebiteli se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem.

5.2.2 Je-li stranou Smlouvy Uživatel - podnikatel, odpovídá Poskytovatel za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností ze Smlouvy.

6 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Uživatel, který je fyzickou osobou, zadáním osobních údajů v rozsahu požadovaném v rámci registrace tyto osobní údaje poskytuje Poskytovateli jakožto správci osobních údajů pro účely plnění Smluv a pro účely vedení jeho Uživatelského účtu. Vedle těchto účelů může Uživatel při registraci vyjádřit souhlas se zpracováním jeho e-mailové adresy Poskytovatelem pro účely zasílání obchodních sdělení. Nestanoví-li Poskytovatel v objednávkovém formuláři jinak, zpracovává osobní údaje Uživatele v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, fakturační údaje, příp. dodací adresa.

6.2 Poskytovatel Uživatele informuje o následujících skutečnostech souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů:

6.2.1 předání osobních údajů není povinné, bez něj však nemůže být vytvořen Uživatelský profil a uzavřena Smlouva, protože Poskytovatel by nebyl schopen plnit smluvní povinnosti vůči Uživateli; ve vztahu k osobním údajům Uživatelů je Poskytovatel správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů;

6.2.2 zpracování osobních údajů Uživatele za účelem plnění jednotlivých Smluv je Poskytovatel oprávněn provádět bez souhlasu Uživatele s tímto zpracováním, když se jedná o zpracování údajů nezbytné k plnění smlouvy, jejíž je Uživatel smluvní stranou; zpracování osobních údajů Uživatele za účelem vedení jeho Uživatelského účtu nebo za účelem zasílání obchodních sdělení Poskytovatel provádí na základě souhlasu Uživatele, který je udělen samostatným úkonem v rámci registrace; tento souhlas může být Uživatelem kdykoli odvolán, Uživatel však bere na vědomí, že bez něj nebude možno nadále využívat Uživatelský účet a uzavírat Smlouvy;

6.2.3 Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatele výhradně za účelem poskytování Webu a Kurzů Uživateli a za účelem vedení Uživatelského účtu, přičemž rozsah zpracování je dán rozsahem osobních údajů zadaných při registraci; osobní údaje nejsou poskytovány žádným třetím osobám s výjimkou poskytovatele serverhostingových služeb poskytujícímu Poskytovateli hostingové služby v postavení zpracovatele osobních údajů;

6.2.4 osobní údaje nejsou předávány mimo území České republiky; osobní údaje Uživatelů jsou v elektronické podobě uchovávány na serverech nacházejících se na území České republiky;

6.2.5 osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace Uživatele; tím není dotčena povinnost Poskytovatele zpracovávat osobní údaje na základě jednotlivých Smluv po dobu delší v případě, že tak požadují právní předpisy (zejm. předpisy upravující vedení účetnictví);

6.2.6 Poskytovatel zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení (zejména omezení vstupu do prostor, v němž se nachází nosiče s osobními údaji, nastavení přístupových práv k datovým úložištím, bezpečnostní software včetně antiviru, SSL protokol);

6.2.7 Uživatel je oprávněn Poskytovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v příslušné sekci Webu:

žádat o přístup k osobním údajům týkajícím se Uživatele, zpracovávaným Poskytovatelem a sdělení týkající se zpracovávaných osobních údajů;

žádat o opravu zpracovávaných osobních údajů Uživatele v případě, že jsou nepřesné;

žádat o výmaz osobních údajů v případě, že již nejsou zapotřebí pro účel zpracování dle tohoto článku 6., v případě že byl Uživatelem odvolán souhlas se zpracováním, Uživatel vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, nebo osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti Poskytovatele;

žádat o omezení zpracování osobních údajů v případě, že Uživatel popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Poskytovatel mohl přesnost osobních údajů ověřit, nebo je zpracování osobních údajů protiprávní a Uživatel odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo Poskytovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Uživatel je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů;

požádat Poskytovatele o vydání svých osobních údajů, poskytnutých v rámci registrace, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a o předání těchto údajů jinému správci osobních údajů.

6.2.8 Má-li Uživatel za to, že Poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami, je oprávněn podat stížnost na orgán dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6.2.9 Poskytovatel neshromažďuje a nezpracovává žádné citlivé údaje Uživatelů ve smyslu § 4 písm. b) zák. o ochraně osobních údajů.

6.3 Zasílání obchodních sdělení

6.3.1 V případě, že Uživatel udělí Poskytovateli při registraci souhlas se zasíláním obchodních sdělení na jeho e-mailovou adresu, je Poskytovatel oprávněn za podmínek zasílat Uživateli na tuto e-mailovou adresu obchodní sdělení, týkající se Webu, Kurzů a dalších služeb Provozovatele souvisejících s provozováním Webu.

6.3.2 Poskytovatel je povinen poskytnout Uživateli možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení na jím zadanou e-mailovou adresu v každém jednotlivém obchodním sdělení. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je pro Uživatele zcela zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy.

6.4 Cookies

6.4.1 Poskytovatel používá cookies, a to k usnadnění práce Uživatelů s Webem, zejména přihlašování k Uživatelskému účtu, práce s ním a přizpůsobování některých částí obsahu Webu preferencím Uživatele. Platnost cookies je jeden rok od jejich přijetí Uživatelem, po uplynutí této doby je Uživatel požádán o opětovné potvrzení přijetí cookies. Uživatel je oprávněn přijetí cookies odmítnout, bere však na vědomí, že bez přijetí cookies bude užívání Webu značně ztíženo, nebo některé funkce nebudou vůbec dostupné.

7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Pokud je Uživatel zahraničním subjektem, použije se na právní vztah vzniklý ze Smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s využitím Webu a Kurzů české právo. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

7.2 V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.

7.3 Uživatel má možnost sdělit Poskytovateli případné stížnosti v písemné formě, nejlépe elektronicky prostřednictvím emailu zaspaného na adresu Poskytovatele uvedenou v čl. 1.1.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které nejsou Uživateli ve smyslu těchto Obchodních podmínek.

7.4 Možnost mimosoudního řešení sporů Uživatele, který je spotřebitelem

7.4.1 V případě vzniku sporu mezi Uživatelem – spotřebitelem a Poskytovatelem, vyplývajícího ze Smlouvy, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Poskytovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

7.4.2 Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Poskytovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace).

7.4.3  Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Poskytovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

7.5 Změny Obchodních podmínek

7.5.1 Poskytovatel může tyto Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, mimo jiné z důvodu změny právních předpisů, změny technologií a technologických postupů, nebo změny způsobu poskytování Kurzů Poskytovatelem. Poskytovatel je však povinen Uživatelům plánované změny oznámit, a to emailem alespoň 30 dní před tím, než nové znění Obchodních podmínek nabude účinnosti.

7.5.2 Uživatel má možnost tuto změnu Obchodních podmínek odmítnout, a to formou výpovědi zaslané Poskytovateli e-mailem, která nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti nového znění Obchodních podmínek. Prvním přihlášením k Uživatelskému účtu po nabytí účinnosti nového znění Obchodních podmínek se má za to, že s tímto novým zněním souhlasí, a veškeré následující Smlouvy Uživatele uzavřené po nabytí účinnosti nového znění Obchodních podmínek řídí tímto novým zněním.

7.6 Tyto Obchodní podmínky jsou účinné dnem 1.12.2017.

Naši lektoři

Jana Štěchová
Mgr. Jana Štěchová

Středoškolská učitelka matematiky a tělocviku, vyznavačka sportů v přírodě, skautka. Učila na osmiletém gymnáziu a střední zdravotnické škole, nyní se kromě své rodiny věnuje také přípravě výukových materiálů.

Jana Štěchová
Kateřina Musilová
Mgr. Kateřina Musilová

Milovnice umění, literatury a cestování. Na střední škole vyučuje český jazyk a literaturu, historii, dějiny umění, profesní komunikaci a vede literární seminář. Je hodnotitelkou ústní i písemné části maturitní zkoušky.

Kateřina Musilová
Petr Glivický,
RNDr. Petr Glivický, Ph.D.

Matematik, pedagog, horolezec. Působil v USA na City University of New York či v Akademii věd ČR. V současnosti vyučuje matematiku a logiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK a na Vysoké škole Ekonomické v Praze. Má však též zkušenosti s výukou matematiky na druhém stupni ZŠ. Dlouholetý lektor přípravných kurzů na přijímací zkoušky z matematiky a studijních předpokladů a autor úloh přijímačkových testů.

Petr Glivický,

Reference

Kurz nabízí zopakování učiva atraktivní formou, navíc z pohodlí vašeho domova. Obsahuje nejen základní teoretické informace, ale také procvičování a závěrečné testy. Díky tomu je kurz maximálně efektivní.

 

Videokurz nabízí komplexní přípravu na přijímací zkoušky. Žáci si mají možnost zopakovat učivo v předepsaném rozsahu, nic míň, ale hlavně nic víc - pozornost je soustředěna na látku, která se v přijímacích zkouškách objeví.

 

Matematika má tu nevýhodu, že když z ní nějakou část zapomenete, bude vám v některé jiné části chybět. Lekce v tomto kurzu vám pomohou si všechny základní poznatky z matematiky osvěžit tak, abyste se dalšího studia nemuseli bát.

 
Máš kód?
Zavřít
Upozornění
Zavřít
Registrace

Stačí se zaregistrovat na náš portál a můžeš se podívat na ukázky všech našich kurzů.

Informace

Bohužel, ještě pro Vás nemáme připravené výukové rozhraní, kde byste se mohli podívat na to, jak výuka probíhá.

Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík